Закон за издаване на българските лични документи

Дата на публикация: 02.02.2020

Заявлението за издаване на български документ за самоличност на чужденец освен данните по чл. Документ за самоличност на чужденец или документ за пребиваване се издава по заявление до съответния орган срещу представен национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната.

В заявленията за издаване на документи за пребиваване по чл. Решението за спиране се съобщава по реда на ал. Раздел II Използване и защити на информационните фондове. Данните по ал. Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, предвидени в международни договори. Покажи съдържание. Приходите по ал. За преминаване на държавната граница и пребиваване в чужбина се издават следните видове паспорти:. Лицата по ал.

Личните карти се издават и подменят от органите на Министерството на вътрешните работи по постоянния адрес на лицето след представяне на заявление и документи по гражданско състояние, издадени от местната администрация по ред, установен с акт на Министерския съвет.
 • Освен паспортите по чл. Данните по ал.
 • Данни, съдържащи се в личната карта. Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1.

Параграфи 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 от преходните и заключителните разпоредби на този закон влизат в сила от 1 април г. Този закон отменя:.

Заявлението за издаване на паспорти и заместващи ги документи освен данните по чл. На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на НАТО, разположена в Република България, както и на техните зависими лица, се издава от Министерството на отбраната карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице със срок на валидност срокът на службата в структурата, разположена в Република България.

Електронният носител на информация в документите за пребиваване по чл. Заявленията за издаване на документите по чл.

Глава седма. Лицата по ал. Електронният носител на информация в документите за пребиваване по чл. Технологичните изисквания към създаването и съхраняването на информационните фондове се определят с акт на Министерския съвет. Параграф 18 относно чл.

Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, документът се получава лично, като връчването става само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

Върху лицевата страна на кориците на паспортите по ал. Мярката по чл.

При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно закон за издаване на българските лични документи случаите по чл, към заявлението се представя някой от следните документи:. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. Лицата по ал. Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, разположена в Република България.

На военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура н.

Експорт в Excel. В заявленията за издаване на документи за пребиваване по чл. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. Не се снемат биометрични данни - пръстови отпечатъци, на деца до годишна възраст и на лица с физическа невъзможност за снемане на пръстови отпечатъци.

 • Заявлението за издаване на паспорти и заместващи ги документи освен данните по чл.
 • Административнонаказателни разпоредби.
 • При наличие на задължения по силата на международни актове наименованията на данните могат да бъдат изписани и на френски език.
 • Лицата по ал.

За преминаване на държавната граница и пребиваване в чужбина се издават следните закон за издаване на българските лични документи паспорти:. Този документ се издава и на лица под 14 години. Персонализираният паспорт се получава от мястото, бр. Паспорт или заместващ го документ се получава лично, където е подадено съответното заявление, а по изключение.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект! Законът влиза в сила от 1 октомври г. Нов - ДВ.

Паспорт или заместващ го документ се издава по заявление до съответния орган, след като лицето удостовери своята самоличност. Условията и редът за полагане, анулиране, съхраняване и унищожаване на стикерите с българска виза се определят от Министерския съвет. Чужденец, пребиваващ на територията на Република България за срок до 3 месеца, удостоверява своята самоличност с документа за задгранично пътуване, с който е влязъл в страната, с изключение на чужденец, притежаващ временно удостоверение на бежанец.

Раздел I. Създава се ал. Законът влиза в сила от 21 май г. Данни от информационните фондове могат да се предоставят на изпълнител по договор, включващ дейностите по персонализиране на български лични документи.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Транули
  Начинът на неговото формиране се определя с акт на Министерския съвет. Министерският съвет приема актовете по чл.
 2. Розмари
  Машинночитаемата зона на българските лични документи съдържа следните данни:. Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
 3. Арман
  Пребиваващите на територията на друга държава подават декларацията в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което изпраща копие от нея в срок до 7 дни чрез МВнР на ДБДС - МВР. Временно удостоверение на бежанец се издава и на чужденец, ненавършил 14 години, който не е придружаван от пълнолетен член на семейството му.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.