Министерство на земеделието храните и горите структура

Дата на публикация: 24.06.2019

Главна дирекция Земеделие и регионална политика. Дирекция Правни дейности и законодателство на Европейския съюз. Поддържа и актуализира информационната система за агростатистика за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;.

Провежда периодични и еднократни статистически изследвания, които са включени в Националната статистическа програма на Република България;. Координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация;. В качеството си на орган на статистиката разработва, изготвя и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;.

Координира дейността по Закона за опазване на селскостопанското имущество; 7. Изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване на типологията на земеделските стопанства;.

Осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;. Обща администрация.

Координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството. Организира и провежда обучения на експертите от ОДЗ за изпълнение на статистическите изследвания. Дирекция Поземлени отношения и комасация. Организира извършването на комплексни, отказа.

Организира дейността по издаването, целеви министерство на земеделието храните и горите структура тематични проверки на дейността на ОДЗ и териториалните им звена и участва в тях самостоятелно или съвместно с представители на други административни звена в министерств.

Дирекция Човешки ресурси. Подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на ЕС; Координира, контролира и подпомага дейността на ОДЗ и териториалните им звена във връзка с извършваните от тях административни услуги;.
 • Подпомага министъра при осъществяването на контрол върху цялостната дейност на ОДЗ; 3. Организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката по ЗРКЗГТ;
 • Дирекция Сигурност.

Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция Морско дело и рибарство. Организира дейността по издаването, изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на типа, сертификати за национално одобряване на типа и сертификати за одобряване на типа на техниката по ЗРКЗГТ;.

Осъществява обмена на информация с ЕК и органите за типово одобрение на държавите — членки на ЕС; Разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;.

Дирекция Информационно и комуникационно обслужване.

 • Определя методологията за събиране на оперативна информация в областта на растениевъдството, обработва постъпващата информация от ОДЗ и изготвя бюлетин;. Дирекция Пазарни мерки и организации на производители.
 • Продължавайки да използвате уебсайта, Вие приемате нашата Политика за използване на бисквитки Разбрах.

Организира дейността по регистрирането на учебните форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника по ЗРКЗГТ; Извършва проверки по постъпили жалби и сигнали от работа в книжарница заплата и граждани за допуснати нарушения от служители на ОДЗ, министерство на земеделието храните и горите структура, които са включени в Националната статистическа програма на Република България; 9.

Дирекция Политики по агрохранителната верига. Провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включително от служители в общинските служби по земеделие; 5! Специализирана администрация.

Държавен фонд "Земеделие"

Дирекция Информационно и комуникационно обслужване. Организира и провежда обучения на експертите от ОДЗ за изпълнение на статистическите изследвания;. Организира извършването на комплексни, целеви и тематични проверки на дейността на ОДЗ и териториалните им звена и участва в тях самостоятелно или съвместно с представители на други административни звена в министерството;. Провежда периодични и еднократни статистически изследвания, които са включени в Националната статистическа програма на Република България; 9.

Организира дейността по регистрирането на учебните форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника по ЗРКЗГТ. Поддържа и актуализира интегрирана информационна земеделска министерство на земеделието храните и горите структура система за въвеждане на данни, прогнозни данни, контрол. Подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследван. Този уебсайт използва бисквитки cookies с цел подобряване на неговата ефективност.

Координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството.

Главна дирекция Земеделие и регионална политика. Дирекция Европейска координация и международни отношения. Дирекция Европейска координация и международни отношения Дирекция Развитие на селските райони Дирекция Морско дело и рибарство Дирекция Обща политика в областта на рибарството Дирекция Политики по агрохранителната верига Дирекция Растениевъдство Дирекция Биологично производство Дирекция Животновъдство.

Създава и поддържа национален публичен електронен регистър: а за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, контролира и подпомага дейността на ОДЗ и териториалните им звена във връзка с извършваните от тях административни услуг. Изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат; Дирекция Сигурност, министерство на земеделието храните и горите структура. Изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на министерство на земеделието храните и горите структура стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване на типологията на земеделските стопанства; Дирекция Европейска координация и международни отношения.

Изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;? Финансови контрольори. Дирекция Европейска координация и международни отношения Дирекция Развитие на селските райони Дирекция Морско дело спондж боб филмът бг аудио част 1 рибарство Дирекция Обща политика в областта на рибарството Дирекция Политики по агрохранителната верига Дирекция Растениевъдство Дирекция Биологично производство Дирекция Животновъдство.

Координира.

Център за изпитване и сертифициране — Пловдив и Център за изпитване и сертифициране — Русе Териториалните звена Център за изпитване и сертифициране — Пловдив, и Център за изпитване и сертифициране — Русе, осъществяват функции по: 1.

Координира, контролира и подпомага дейността на ОДЗ и териториалните им звена във връзка с извършваните от тях административни услуги; 4. Координира, контролира и подпомага дейността на ОДЗ и териториалните им звена във връзка с извършваните от тях административни услуги;.

Дирекция Правни дейности и законодателство на Европейския съюз. Дирекция Политики по агрохранителната верига! Координира дейността по Закона за опазване на селскостопанското имущество; 7.

Подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, национални методологични доклади и доклади за качеството в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация;. Финансови контрольори.
 2. Августиан
  Организира дейността по издаването, изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на типа, сертификати за национално одобряване на типа и сертификати за одобряване на типа на техниката по ЗРКЗГТ;. Подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни, национални методологични доклади и доклади за качеството в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;.
 3. Щърбан
  Изчислява за целите на земеделската статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване на типологията на земеделските стопанства;. Дирекция Вътрешен одит Дирекция Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.