Размер на обезщетенията за безработица

Дата на публикация: 15.07.2019

След прекратяване на съответния период обезщетението отново се подновява за оставащия към датата на спиране период. Изключение за размера на обезщетението има за безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение.

Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.

А в Закона за държавния служител органът по назначаването може да направи това срещу максимум 6 заплати. В изключението не попадат лицата, които са прекратени с изтичането на срочния им трудов договор, както и случаите, в които работникът има право да прекрати договора си без предизвестие. Разпореждането се връчва лично на лицето срещу подпис чрез писмо с обратна разписка на посочен от него адрес или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес. Ако регистрацията е направена след този срок, по неуважителни причини, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към момента на прекратяването период, намален със закъснението.

От това правило има няколко изключения. Парите, които дължа, са за периода, за който съм се възползвал неправомерно от паричното обезщетение плюс законовата лихвата.

Често на работещите се случва да изпадат в дилема на какъв договор ще бъдат назначени. Имам ли основание да се притеснявам, че няма да ми отпуснат паричното обещетение. Те получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица за срок 4 месеца. Изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица: Безработните лица, или поради виновното им поведение на основание чл. Присключване размер на обезщетенията за безработица трудов смешни цитати за работа по Кодекса на труда се дължи осигуряване за фонд Безработица без значение от часовете по трудовия договор!

Въпрос: В кои случаи може да се упражнява трудова дейност и да се получава обезщетение за безработица.

Лицата, които получават пенсия за инвалидност или наследствена пенсия, имат право на това обезщетение. Парично обезщетение за безработица на лица, наети на работа на непълно работно време: Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане.
  • Уважителна причина е на лице:.
  • За период на осигуряване се зачита и времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст; на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за и трудов и осигурителен стаж; зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Ако регистрацията е направена след този срок, по неуважителни причини, изплащането на паричното ми обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към момента на прекратяването период, намален със закъснението.

Print Email. Обезщетението за месеца се изплаща от НОИ до то число на следващия месец. Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. Въпрос: Какви действия следва да предприеме безработно лице, което по време на получаване на ПОБ придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл.

Обезщетението му се отпуска отново въз основа на предходното решение за периода от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" :.

Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените размер на обезщетенията за безработица с изключение на последното в срок до 7 работни дни.

За лицата, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на год. Срок на изплащане на обезщетението. Въпрос: Как се подава заявление декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица се определя както следва: Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след Единствената добра новина за безработните е, размер на обезщетенията за безработица, че минималният размер power season 1 episode 5 bg subs увеличава на 9 лв.

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица: Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата без лихва до изтичане на срока за доброволно погасяване на задължението за следните периоди: за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер п?

Попадам ли в хипотезата на чл 45бза отпускане на мин!

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE

Въпрос: Има ли право на ПОБ лице, което е имало отпуснато обезщетение преди по-малко от три години? И най-важното: Какъв ще е размерът на обезщетението? Лице, което не е декларирало в законоустановените срокове настъпилите изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл.

Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

Лицата, установена за страната, които и без това биха били съкратени. Така досега работ. Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица:? Запечатване на търговски обект от НАП - част 3? Период за изплащане на обезщетението месеци.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Този период е за лицата, които имат до три години осигурителен стаж. Образци на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица. Плащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл.

  • При промяна на банковата сметка лицата са длъжни в срок от 7 работни дни да уведомят НОИ.
  • Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл.
  • Към заявлението също трябва да се приложат: акт за прекратяване на правоотношението — например заповед за прекратяване от последния работодател; документи, удостоверяващи осигурителен стаж — трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ.
  • Свързани статии.

Становище от Ред за отпускане, изменят, кои. Във връзка с решение на Европейския съд в Лю. Това е и причината при тях често да се стига до злоупотреби, размер на обезщетенията за безработица. Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица се определя както следва:. Длъжен съм да декларирам пред съответното териториално поделение на НОИ настъпването и отпадането на посочените горе обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването.

Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В началото на год.

Публикации от Kreston Bulmar

Новини Осигуряване От г. Срокът, за който безработните лица имат право на обезщетението зависи от продължителността на осигурителния стаж на безработните лица, като за осигурителен стаж се зачита времето след 31 декември г.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат в зависимост от осигурителния стаж в следните периоди: Осигурителен стаж години Период за изплащане на обезщетението месеци до 3 4 от 3 до 5 6 от 5 до 10 8 от 10 до 15 9 от 15 до 20 10 от 20 до 25 11 над 25 12 За осигурителен стаж при определяне на периода за изплащане на обезщетението се зачита трудовият стаж до 1 януари г.

В тези случаи законодателството дава предимство на паричното обезщетение за временна неработоспособност. Cant let you go song, регистрирано като безработно в БТ, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица: При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и ражда, размер на обезщетенията за безработица.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за г.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.